Foto’s

1e Publieksprijs - 214 punten
2e Vakjuryprijs - 715 punten
2e Verlichtingsprijs - 245 punten

Op deze corsowagen zaten bijna 100.000 dahlia's!

1e Vakjuryprijs - 500,5 punten
4e Publieksprijs - 176 punten
1e Verlichtingsprijs - 53 punten

Op deze corsowagen zaten ca. 55.000 dahlia\'s

2e Publieksprijs - 154 punten
3e Vakjury prijs - 421 punten
2e Verlichtingsprijs - 44 punten

1e Publieksprijs - 280 punten
3e Vakjury prijs - 432 punten
3e Verlichtingsprijs - 35,5 punten

1e Publieksprijs - 98 punten
2e Vakjury prijs - 474 punten
2e Verlichtingsprijs - 50 punten

5e Publieksprijs - 74 punten
9e Vakjury prijs - 271 punten
9e Verlichtingsprijs - 32 punten

4e Publieksprijs - 221 punten
8e Vakjuryprijs - 343 punten
9e Verlichtingsprijs - 28 punten

3e Publieksprijs - 75,5 punten
8e Vakjuryprijs - 274 punten
4e Verlichtingsprijs - 33 punten

4e Publieksprijs - 227 punten
5e Bouwersprijs - 357 punten
3e Verlichtingsprijs - 230 punten

3e Bouwersprijs - 469 punten
3e Publieksprijs - 122 punten
6e Verlichtingsprijs - 89 punten

5e Bouwersprijs - 584 punten
5e Publieksprijs - 109 punten
9e Verlichtingsprijs

3e Bouwersprijs - 616 punten
6e Publieksprijs - 102 punten
6e Verlichtingsprijs - 119,5 punten

2e Publieksprijs - 183 punten
4e Bouwersprijs - 655 punten
7e Verlichtingsprijs - 79,5 punten

4e Bouwersprijs - 540 punten
3e Publieksprijs - 130 punten
2e Verlichtingsprijs - 82 punten

7e Bouwersprijs - 593 punten
3e Publieksprijs - 137,5 punten
7e Verlichtingsprijs - 41 punten

1e Publiekjuryprijs - 222 punten
3e Bouwersprijs - 767 punten
4e Verlichtingsprijs - 49,5 punten

1e Vakjuryprijs - 102 punten
1e Publiekjuryprijs - 155 punten
1e Verlichtingsprijs - 41,5 punten

1e Vakjuryprijs - 133 punten
1e Publiekjuryprijs - 193,5 punten

Op deze corsowagen zaten ca. 100.000 dahlia's

1e Vakjuryprijs - 137 punten
1e Publiekjuryprijs - 259 punten

Op deze corsowagen zaten ca. 110.000 dahlia's

12e Vakjuryprijs - 83,5 punten
7e Publiekjuryprijs - 107 punten

Op deze corsowagen zaten ca. 60.000 dahlia's

2e Vakjuryprijs - 102 punten
1e Publiekjuryprijs - 175 punten

Op deze corsowagen zaten ca. 65.000 dahlia's

1e Vakjuryprijs - 100 punten
1e Publiekjuryprijs - 115 punten

Op deze corsowagen zaten ca. 40.000 dahlia's

3e Vakjuryprijs - 84,5 punten
4e Publiekjuryprijs - 34 punten

Op deze corsowagen zaten ca. 50.000 dahlia's

1e Vakjuryprijs - 96,5 punten
2e Publiekjuryprijs

Op deze corsowagen zaten ca. 45.000 dahlia's

2e Vakjuryprijs - 92,5 punten
3e Publiekjuryprijs

Op deze corsowagen zaten ca. 45.000 dahlia's

2e Vakjuryprijs - 97 punten
1e Publiekjuryprijs - 8 punten

Op deze corsowagen zaten ca. 40.000 dahlia's

1e Vakjuryprijs - 98 punten
2e Publiekjuryprijs - 15 punten

Op deze corsowagen zaten ca. 27.000 dahlia's

3e Vakjuryprijs - 93,5 punten
Publiekjuryprijs - 23 punten

8e Vakjuryprijs - 84 punten 8e Publiekjuryprijs - 32 punten

4e Vakjuryprijs - 90,5 punten
3e Publiekjuryprijs

Op deze corsowagen zaten ca. 25.000 dahlia's

3e Vakjuryprijs - 94,5 punten
6e Publiekjuryprijs

5e Vakjuryprijs - 90,5 punten
5e Publiekjuryprijs

Op deze corsowagen zaten ca. 19.600 dahlia's

9e Vakjuryprijs - 83,5 punten
6e Publiekjuryprijs

8e Vakjuryprijs - 85,5 punten
6e Publiekjuryprijs - 2030 punten

Op deze corsowagen zaten ca. 20.500 dahlia's

Op deze corsowagen zaten ca. 40.000 dahlia's

2e Vakjuryprijs - 93 punten
2e Publiekjuryprijs

Op deze corsowagen zaten ca. 30.000 dahlia's

5e Vakjuryprijs - 83 punten